Pielgrzymka Papieska Austria 1983: Msza Św. przy Krzyżu Papieskim w Donaupark w Wiedniu

Wolność i nawrócenie: Orędzie papieża Jana Pawła II.

W deszczową niedzielę, 11 września 1983 roku, ogromne rzesze wiernych zgromadziły się w Donauparku w Wiedniu, aby wziąć udział w mszy św. na zakończenie tzw. Dni Katolików (Katholikentage). Papież Jan Paweł II wygłosił poruszające kazanie, podkreślając znaczenie wolności i nawrócenia w życiu chrześcijańskim. Kazanie to nazwane jako hasło  Dni Katolików: “Żyć nadzieją – Dawać nadzieję”. Przyjrzyjmy się głównym przesłaniom, które Papież przekazał w tym pamiętnym dniu.

Utracona nadzieja i nawrócenie

Papież Jan Paweł II rozpoczął swoją przemowę od słów zawartych w Ewangelii: “Chcę wstać i pójść do mego Ojca”. Podkreślił, że te słowa mają szczególne znaczenie w dniu zakończenia Kongresu Eucharystycznego, który skupił się na perspektywie nadziei. Papież przypomniał, że nadzieja, jaką ukazał Jezus Chrystus, jest fundamentem życia chrześcijańskiego.

Zwrócił uwagę na przypowieść o synu marnotrawnym, która była tematem przewodnim dzisiejszej Ewangelii, i podkreślił podobieństwa między utraconą nadzieją syna, który opuścił dom ojca, a nadzieją, którą wielu ludzi dzisiaj straciło. Papież wyjaśnił, że nadzieja jest nieodłącznym elementem życia ludzkiego i że istotne jest znalezienie sposobów, aby ludzie mogli odzyskać nadzieję.

Wolność i odpowiedzialność

Papież Jan Paweł II mówił także o znaczeniu wolności i odpowiedzialności w życiu ludzi. Podkreślił, że wolność jest darem od Boga i umożliwia człowiekowi kształtowanie świata i zachowanie swojego godności. Jednakże ostrzegł, że wolność nie jest tożsama z samowolą i że wiąże się z odpowiedzialnością. Człowiek ponosi odpowiedzialność nie tylko przed samym sobą, lecz także przed innymi ludźmi, społeczeństwem i Bogiem.

Papież przestrzegł przed społeczeństwem, które zaniedbuje odpowiedzialność, prawo i sumienie, i zaznaczył, że to zagraża fundamentom ludzkiego życia. Zachęcił wiernych, aby poważnie traktowali odpowiedzialność przed Bogiem i byli świadomi, że nie ma wolności bez zobowiązań.

Kryzys rodziny

Kolejnym istotnym tematem, który Papież Jan Paweł II poruszył w swojej homilii, była kryzys rodziny. Podkreślił, że małżeństwo i rodzina są dziś zagrożone, co dotyka wielu ludzi, zwłaszcza dzieci. Kryzys rodziny objawia się w rozwodach, nieporozumieniach między rodzicami a dziećmi, problemach w przekazywaniu wartości oraz powszechnym dopuszczeniu aborcji.

Papież wskazał przyczynę tego kryzysu na błędne rozumienie wolności, które kładzie nacisk na samorealizację i egoistyczne dążenie do dobrobytu bez uwzględnienia innych ludzi czy przykazań Bożych. Podkreślił, że wiara i duchowe znaczenie w małżeństwie i rodzinie często wygasły, i że powrót do Boga jest kluczem do odnowy małżeństwa i rodziny.

Znaczenie nawrócenia

Papież Jan Paweł II podkreślił, że nawrócenie jest kluczowe w przesłaniu Ewangelii i stanowi odpowiedź na kryzys wolności i rodziny. Nawrócenie wymaga rozpoznania własnych grzechów, gotowości do zmiany oraz wyznania ich przed Bogiem. Papież podkreślił, że nawrócenie oznacza również pojednanie z Bogiem i że miłość Boża jest silniejsza od grzechu.

Papież zachęcił wiernych do poważnego podchodzenia do sakramentu spowiedzi i uczestnictwa w mszy świętej, aby doświadczyć bliskości Boga. Nawrócenie pozwala ludziom wyruszyć na drogę nadziei i przyjąć miłość Bożą do swoich serc.

Perspektywa nadziei

W swojej przemowie podczas Dni Katolików w Austrii papież Jan Paweł II podkreślił znaczenie wolności, odpowiedzialności, rodziny i nawrócenia w życiu ludzi. Zachęcił wiernych, by nie tracili perspektywy nadziei i wyruszyli na drogę nawrócenia, by powrócić do Boga. Papież przypomniał, że Ojciec zawsze czeka na powrót swoich dzieci i jest gotów przyjąć je z miłością. Przesłanie papieża Jana Pawła II to przypomnienie, że nadzieja i nawrócenie są sercem chrześcijańskiej wiary i wskazują drogę do pełnego i znaczącego życia.

Kazanie Papieża Jana Pawła II podczas mszy św. przy Krzyżu Papieskim w Donaupark w Wiedniu: Link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top