100 JP2

Abp Marek Jędraszewski: Pontyfikat Św. Jana Pawła II to świadectwo prawdy, że Chrystus stanowi klucz do zrozumienia człowieka

Źródło: diecezja.pl – Dzisiaj możemy z pełną pewnością stwierdzić, że cały pontyfikat świętego Jana Pawła II Wielkiego był jednym wielkim świadectwem, poprzez słowo i czyn, tej prawdy, że Chrystus stanowi najwyższy dla człowieka klucz, który pozwala mu odkryć to, co jest w nim nieredukowalne do świata i który – w konsekwencji – umożliwia mu w pełni zrozumieć siebie samego – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, wygłaszając inauguracyjny wykład podczas Międzynarodowej Konferencji “Ku przyszłości z Janem Pawłem II”. Poniżej publikujemy pełną treść wystąpienia metropolity. Jan Paweł II – świadek „tego, co nieredukowalne w człowieku” Studia nad filozoficzną myślą biskupa, a następnie kardynała Karola Wojtyły rozpoczynają się zazwyczaj od analiz poświęconych jego książce Miłość i odpowiedzialność z 1960 roku i zatrzymują się na opublikowanym dziewięć lat później dziele Osoba i czyn. Natomiast stosunkowo rzadko bierze się pod uwagę szereg artykułów jego autorstwa, które ukazały się również w przedziale dziewięciu lat, to znaczy między rokiem 1969, czyli publikacją Osoby i czynu, a wyborem na papieża w 1978 roku. Tymczasem mają one wielkie znaczenie. Wskazują bowiem na kolejny bardzo ważny odcinek jego filozoficznej drogi. Niektórzy sądzą nawet, że artykuły te miały stanowić zalążek kolejnego dzieła, które byłoby twórczą kontynuacją Osoby i czynu. Z siedmiu opublikowanych wtedy tekstów zatrzymajmy się na dwóch, zatytułowanych: Podmiotowość i „to, co nieredukowalne w człowieku” z 1978 roku, oraz Teoria – praxis: temat ogólnoludzki i chrześcijański, opublikowany dwa lata wcześniej, w 1976 roku. Warto zaznaczyć, że artykuły te ukazały się najpierw w wersjach obcojęzycznych, w języku, odpowiednio, angielskim i włoskim, a dopiero później w wersji polskiej[1]. Ważniejszą rzeczą jest jednak to, że – w moim najgłębszym przekonaniu – stały się one odbiciem i zwerbalizowaniem tych przemyśleń kardynała Wojtyły, którym ich autor dawał niezwykle przejmujący wyraz już jako papież Jan Paweł II. Zdając sobie doskonale sprawę z tego, że nowożytna i współczesna refleksja niezwykle znacząco ubogaciła naszą wiedzę o człowieku w stosunku do tego, co mówiła o nim filozofia klasyczna, w artykule Podmiotowość i „to, co nieredukowalne w człowieku” kardynał Karol Wojtyła wystąpił z tezą, iż nie można poprzestawać na refleksji ukazującej go głównie jako byt obiektywny. Czyniono tak wówczas stosunkowo często, zwłaszcza w obrębie tradycji tomistycznej. Dodajmy, że taka wizja człowieka dominowała wtedy między innymi na Wydziale Filozofii KUL, którego Kardynał był znanym i cenionym, zwłaszcza przez studentów, wykładowcą. Tymczasem, jego zdaniem, trzeba koniecznie zwrócić uwagę na świadomość jako specyficznie człowieczy wymiar podmiotowości człowieka, która jest podmiotowością osobową. W tych też ramach należy podjąć i spróbować wyjaśnić kluczowe dla antropologii zagadnienie „«tego, co nieredukowalne» (l’irréductible,  the irreducible) w człowieku – tego, co pierwotne, czyli zasadniczo ludzkie, co stanowi o całkowitej oryginalności człowieka w świecie”[2]. Twierdząc to, kardynał Wojtyła odszedł od typowej dla arystotelesowskiej antropologii definicji człowieka jako ‘ο ανθροπος ζωον νοετικον – homo est animal rationale – „człowiek jest zwierzęciem rozumnym”. Uważał bowiem, że takie ujęcie jest przejawem przekonania, iż człowieka można sprowadzić, czyli właśnie zredukować do świata, widząc w nim przede wszystkim pewne zwierzę, które od innych zwierząt różni się, według jednych: „zaledwie”, a według drugich: „aż”, cechą rozumności. Ten typ rozumienia człowieka kardynał Wojtyła określił mianem kosmologicznego. „W tradycji filozoficznej i naukowej, wyrastającej z definicji: «homo – animal rationale», człowiek był nade wszystko przedmiotem, jednym z przedmiotów świata, do którego widzialnie i fizycznie przynależy. Tak rozumiana przedmiotowość wiązała się z ogólnym założeniem redukowalności człowieka” – stwierdzał[3]. Kosmologiczny typ myślenia o człowieku kardynał Wojtyła dostrzegał również w klasycznej definicji osoby, której autorem był Boecjusz. „Raczej wyrażała [ona bowiem] jednostkowość człowieka jako bytu substancjalnego, który posiada naturę rozumną, czyli duchową – niż całą specyfikę podmiotowości istotną dla człowieka jako osoby”[4]. Tymczasem właśnie ta podmiotowość domaga się szczególnej refleksji i wynikającego z niej nowego typu rozumienia człowieka, który by stanowił dopełnienie typu kosmologicznego. Ten nowy typ kardynał Wojtyła określił mianem personalistycznego. Jak stwierdzał w omawianym artykule, „biorąc jednak pod uwagę różne okoliczności realnego bytowania ludzi, trzeba stale pozostawiać w tym wysiłku poznawczym więcej miejsca dla «tego, co nieredukowalne», trzeba mu dawać jakby pewną przewagę w myśleniu o człowieku, w teorii i w praktyce. L’irréductible oznacza bowiem także to wszystko, co w człowieku niewidzialne, co całkowicie wewnętrzne, a przez co każdy człowiek jest jakby naocznym świadkiem siebie samego, swojego człowieczeństwa i swojej osoby”[5]. Odsłania się w nim bowiem jako istocie obdarowanej wolnością „cała osobowa struktura samostanowienia, w którym człowiek odnajduje swoje «ja» jako tego, który siebie posiada i sobie panuje – a w każdym razie może i powinien siebie posiadać i sobie panować. Dynamiczna struktura samostanowienia mówi człowiekowi za każdym razem o tym, że jest sobie samemu dany i zadany równocześnie”[6]. Mówi mu jednocześnie, że doświadczany w głębi jego sumienia nakaz „powinieneś czynić dobro” wskazuje na fakt, że jego „morale jest bardzo gruntownie zakorzenione w humanum, a ściślej jeszcze w tym, co należy określić jako personale”[7]. Mówi mu również o tym, że jest bytem transcendentnym, wykraczającym – dzięki tak doświadczanej duchowości – poza czysto materialny świat. „Rozstrzygnięcia sumienia co krok ukazują, że człowiek jako osoba spełnia się przerastając samego siebie ku wartościom akceptowanym w prawdzie i urzeczywistnianym dlatego z głębokim poczuciem odpowiedzialności”[8]. Doświadczenie moralności, a przez to także transcendencji, sprawia, że humanum­ – „to, co człowiecze”, spotyka się z christianum – z „tym, co chrześcijańskie”, głosząc razem wyższość etosu, a przez to także i ludzkiej wolności, nad  materializmem i determinizmem. Jak pisał kardynał Wojtyła w artykule Teoria – praxis: temat ogólnoludzki i chrześcijański, „należy (…) przyjąć (…) pierwszeństwo [etosu] jako pierwiastka tłumaczącego człowieka w nim samym i nadającego mu z kolei istotowo charakter całej jego praxis, co z kolei warunkuje także bardziej ludzki charakter tego świata, do którego człowiek ontycznie i dynamicznie przynależy”[9]. Jednakże głosząc tezę o wyższości etosu, nie można poprzestać tylko na stwierdzeniu, że humanum spotyka się z christianum. Trzeba mieć także odwagę uczynić jeszcze jeden krok dalej i uznać niezwykłą wagę christianum, które odsłania pełną prawdę o człowieku, objawioną w misterium paschalnym Chrystusa. Odwaga ta nie jest bynajmniej czymś irracjonalnym. Przeciwnie, jest ona zakorzeniona w samym doświadczeniu „tego, co nieredukowalne w człowieku”. Artykuł Teoria – praxis: temat ogólnoludzki i chrześcijański kończył się następującym wyznaniem, a przez to i osobistym świadectwem Kardynała: „Jest naszym najgłębszym przekonaniem – przekonaniem, które czerpiemy zarazem z doświadczenia człowieka i moralności, że owo otwarcie ludzkiej praxis na Boga nie pozbawia humanum jego autentycznej treści i wartości, nie alienuje go. Wręcz przeciwnie

Abp Marek Jędraszewski: Pontyfikat Św. Jana Pawła II to świadectwo prawdy, że Chrystus stanowi klucz do zrozumienia człowieka Read More »

“Ku przyszłości z Janem Pawłem II” – Międzynarodowe Sympozjum online

W dniach 15 – 17 stycznia 2021 odbędzie się międzynarodowe sympozjum z okazji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Prezentowane będą konferencje wygłaszane przez prominentnych gości, przedstawicieli wielu krajów. Prelekcje podzielone są na  trzy bloki: 15 styczeń:  “Osoba – Antropologia i etyka. Jaki Człowiek?” 16 styczeń: “Rodzina i społeczeństwo. Jaka rodzina? Jakie społeczeństwo? 17 styczeń: “Wiara i życie Kościoła. Jakie odkupienie? Jaki Kościół? Jaki odkupiciel?” Wykłady będą tłumaczone na język polski, angielski i włoski Serdecznie polecamy.       Plakat w formacie pdf Zameldowanie oraz dalsze informacje na stronie organizatorów: Międzynarodowe Sympozjum z okazji 100 rocznicy urodzin JPII (diecezja.pl)  Dzień 1 (15.01.2020)   PL https://youtu.be/hXJ8Y5IB0vM EN https://youtu.be/BaAEMTFCXBw IT https://youtu.be/AT2huols8sA  Dzień 2 (16.01.2020)   PL https://youtu.be/GB3_WoiDhF8 EN https://youtu.be/Nm0ULiNKJDg IT https://youtu.be/ia05c-iMd3c  Dzień 3 (17.01.2020)   PL https://youtu.be/4wj5ckQQZWk EN https://youtu.be/lVsyI0pTUDg IT https://youtu.be/agry5FG-1LU  

“Ku przyszłości z Janem Pawłem II” – Międzynarodowe Sympozjum online Read More »

FIDES ET CULTURA

Co to znaczy postępować dobrze i czy można to zagadnienie trwale rozwiązać bez religii? Czym jest kultura i kto bądź co ją tworzy? Czy można być równocześnie wierzącym i obojętnym wobec polityki i zmian kulturowych? Religijność i laickość ścierają się od lat i tworzą wiele kontrowersji między ludźmi. Miejsce religii i co za tym idzie Kościoła katolickiego w państwie demokratycznym jest tematem, który dotyka nas wszystkich i pozostaje wyzwaniem dla wierzących jak i niewierzących. Zajmuję się tym zagadnieniem od dłuższego czasu i myślę, że ma on większy wpływ na nasze życie niż mogłoby się wydawać, DLATEGO chciałbym Was zaprosić do nowego projektu: fidesetcultura2020. W stulecie urodzin Jana Pawła II. chcę z WAMI stworzyć – bo bez Was to się nie uda – ciekawe miejsce, gdzie będziemy mogli porozmawiać na te tak ważne dla nas tematy. Jeśli jesteś młodym czlowiekiem, chcesz uzyskać odpowiedzi na nurtujące cię pytania i współtworzyć ten projekt, to nie zastanawiaj się tylko napisz do mnie krótką wiadomość a ja wyślę ci link z zaproszeniem na pierwsze spotkanie! E-Mail: fidesetcultura2020@gmail.com Pierwsze spotkanie online w niedzielę 20.12.2020 o godzinie 20:00. https://youtu.be/QuWfay8MCWY   Czekam na wasze wiadomości, liczę na Was! Ks. Paweł Milerski

FIDES ET CULTURA Read More »

Wiedeńskie uroczystości w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II

Po raz dziewiąty, 22 października, w rocznicę inauguracji pontyfikatu obchodzone było liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. W jubileuszowym roku setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły miało ono w stolicy Austrii szczególny charakter. Obecne czasy nie sprzyjają organizowaniu doniosłych uroczystości, a mimo to w Wiedniu byliśmy świadkami dwóch jakże ważnych wydarzeń, upamiętniających ten wyjątkowy dzień. Odsłonięcie i poświęcenie relikwiarza w katedrze św. Szczepana Uroczystość odsłonięcia relikwii św. Jana Pawła II, w nowym, specjalnie zaprojektowanym relikwiarzu, poprzedziła Msza św. o godz. 18.00 upamiętniająca 42. rocznicę rozpoczęcie pontyfikatu Papieża Polaka. Nabożeństwo, mające wiele polskich akcentów, sprawował proboszcz katedry ks. Toni Faber. W zeszłym roku, 5 maja 2019 r., Metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki przekazał relikwie św. Jana Pawła II wspólnocie parafialnej katedry św. Szczepana w Wiedniu. Prawie półtora roku trwały prace nad projektem i wykonaniem relikwiarza, w którym miała znaleźć się kapsułka z kosmykiem włosów Świętego. Od samego początku było wiadome, że relikwie zostaną na stałe wyeksponowane w katedrze, w miejscu związanym z Papieżem i łatwo dostępnym dla wiernych.     Podczas swoich trzech podróży apostolskich do Austrii (1983, 1988 i 1998 r.) Jan Paweł II gościł w katedrze św. Szczepana i za każdym razem przed rozpoczęciem nabożeństwa modlił się w kaplicy św. Eligiusza przed Najświętszym Sakramentem oraz przed obrazem Matki Bożej przy ołtarzu »Maria Pócs«. Między tymi kaplicami od siedmiu lat znajduje się portret z podobizną Jana Pawła II pogrążonego w modlitwie. Jest on dziełem austriackiego artysty Bernda Faschinga. Jemu też powierzono zaprojektowanie relikwiarza, który zamontowany został poniżej portretu, przez co nadał temu miejscu szczególny charakter. Relikwiarz w kształcie klucza Piotrowego wykonany jest z brązu. Forma klucza ma symbolizować również szeroko rozumiane „otwieranie się“ – podkreślił artysta. Kapsułka z relikwiami Świetego umieszczona jest w otworze klucza. Całość znajduje się w szklanej gablocie, a w szybie na wysokości relikwii wbudowane jest szkło powiększająca, aby były one bardziej widoczne. Dokonując odsłony i poświęcenia relikwiarza, probosczcz Faber wyraził życzenie, aby wstawiennictwo Jana Pawła II było dla nas wszystkich darem z nieba. I dodał „Nich to miejsce zachowa pamięć o wspaniałych wizytach Jana Pawła II w naszej świątyni oraz w Wiedniu. Niech pamięć o nim będzie kontynuowana i pielęgnowana na całym świecie.” Uroczysta Msza św. na zakończenie wystawy »Jan Paweł II – Apostoł pokoju« w kościele św. Michała W dniach od 1 do 22 października 2020 r. w wiedeńskim kościele św. Michała można było zwiedzać wystawę »Jan Paweł II – Apostoł pokoju«. Jej organizatorem był Instytut Polski w Wiedniu we współpracy z kościołem św. Michała. Zdjęcia akredytowanego w Watykanie polskiego fotografa Grzegorza Gałązki, autora portretu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II, ilustrujące szeroko rozumiane pojęcie pokoju w długim pontyfikacie Ojca Świętego, spotkały się z dużym zainteresowaniem osób odwiedzających wystawę. Natomiast dołączone do zdjęć teksty i cytaty Papieża Polaka, wybrane i zredagowane przez kuratorkę wystawy Joannę Łukaszuk-Ritter, miały przedstawić osobę Jana Pawła II jako niestrudzonego głosiciela pokoju oraz uświadomić zwiedzającym, że dążenia Papieża Polaka do budowania zgody i miłości na świecie poprzez Ewangelię Chrystusa są ciągle aktualne. W ostatnim dniu wystawy prac fotograficznych Grzegorza Gałązki odbyła się o godz.19.30 uroczysta Msza św. koncelebrowana przez grupę księży z diecezji wiedeńskiej pod przewodnictwem ks. dr Ignaza Hochholzera. Zastąpił on biskupa Klausa Künga, który z przyczyn zdrowotnych nie mógł wziąć udziału w uroczystości. Na wstępie ks. Hochholzer podziękował za inicjatywę zakończenia wystawy Mszą świętą w dniu upamiętniającym św. Jana Pawła II, cytując słowa biskupa Künga „Papież Jan Paweł II jest Papieżem, który pociesza, a my tego pocieszenia i otuchy potrzebujemy. Módlmy się za Papieża Franciszka, za Kościół w Polsce i Austrii, w Europie i na świecie. Prośmy o wstawiennictwo świętego Papieża, aby również w obecnych czasach światło Chrystusa dotarło do świata.” Ksiądz Ignaz Hochholzer przeczytał również przygotowaną na tę okazję przez biskupa Künga homilię, rozpoczynającą się następująco: „42 lata temu, w dniu rozpoczęcia swojego pontyfikatu, Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa: »Nie lękajcie się! Otwórzcie bramy Chrystusowi!«. Dobrze nam to robi, gdy przypominamy sobie jego wezwanie. Są chwile, kiedy wydaje się, że w Kościele i na świecie nastaje ciemność. Obecnie cierpimy, wszystkie kraje świata cierpią z powodu pandemii, która ukazuje nam jasno, że człowiek nie jest w stanie zapanować nad wszystkim. Ale jeszcze bardziej cierpimy w poczuciu, że wiele osób zapomina o Bogu, że negatywny rozwój wydarzeń, które Jan Paweł II wyraźnie rozpoznał i nazwał, postępuje w najwyraźniej wymykający się spod kontroli sposób.” Dalej biskup Küng stawia pytanie „Co by nam powiedział (Jan Paweł II), gdyby mógł teraz do nas przemówić?“ i odpowiada „Nietrudno zgadnąć: wskazywałby nam, że pośród ciemności istnieje też światło. Zapewne wskazałby nam Tajemnicę Zbawiciela, który ulecza każdą chorobę, a nawet wskrzesza zmarłych i prowadzi wszystkich do Ojca i do życia wiecznego.“ Cytując motto papieskie »Totus tuus« – »Cały Twój«, odnoszące się do Maryi, biskup Küng wyjaśnia, że prawdziwą odnowę Kościoła może utorować droga poprzez modlitwę, w szczególności modlitwę do Matki Bożej, droga poprzez ofiarę i cierpienie. Jan Paweł II „uświadomiłby nam prawdopodobnie, że w naszych czasach, w obecnych okolicznościach, wszystko zależy od nas. Konieczne jest – jak to wyraził papież Franciszek w swoim liście »Gaudete et exsultate« – osobiste dążenie do świętości, do bycia prawdziwym chrześcijaninem.” – napisał w swojej homilii biskup Klaus Küng. Podczas Euchrystii na ołtarzu wystawione były relikwie św. Jana Pawła II udostępnione przez Polskie Sanktuarium Narodowego na Kahlenbergu, którymi ks. Hochholzer udzielił wiernym błogosławieństwa na zakończenie Eucharistii. Msza św., odprawiana w języku niemieckim z kilkoma akcentami polskimi oraz wzbogacona programem muzycznym w wykonaniu organisty Nikity Gasser z Opactwa Norbertanów w Schlägl i mezzosopranistki Aliny Mazur, transmitowana była na żywo przez polskojęzyczne wiedeńskie Radio Droga oraz na kanale YouTube. Uroczyste nabożeństwo w kościele św. Michała, którego organizatorem była »Wspólnota Modlitewna św. Jana Pawła II« w Wiedniu, »Stowarzyszenie im. Jana Pawła II w Austrii« oraz proboszcz kościoła św. Michała, ks. Erhard Rauch SDS, było godnym upamiętnieniem dnia liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II. w roku jego jubileuszu oraz pięknym uwieńczeniem wystawy poświęconej jego osobie. Joanna Łukaszuk-Ritter Źródło: Tygodnik Niedziela Niedziela Online  2020-10-24 18:59 Fotos: Joanna Łukaszuk-Ritter, JP2.at

Wiedeńskie uroczystości w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II Read More »

Otwarcie wystawy pokonkursowej “Św. Jan Paweł II – Przyjacielem naszej rodziny”

18 Października nastąpiła długo wyczekiwana chwila otwarcia wystawy pokonkursowej “Św. Jan Paweł II – Przyjacielem naszej rodziny” oraz ogłoszenie wyników konkursu. Dzień ten nie był przypadkowy, właśnie Niedziela Papieska była odpowiednim terminem dla wydarzenia tej rangi – Niedziela Papieska w  jubileuszowym roku 100 urodzin Św. Jana Pawła II. Spotkaliśmy się na mszy świętej, mszy rodzinnej, dla dzieci. Papież, który często podkreślał, jak ważna jest msza święta w naszym życiu, z pewnością wszystkim błogosławił. Tuż po jej zakończeniu przeszliśmy do dużej sali w Emaus. Tutaj już było wszystko przygotowane dla gości, którzy w tym dniu mogli do nas przyjechać. Prace zawieszone w całym pomieszczeniu budziły zaciekawienie zwiedzających. Spotkanie otworzył ks. Zygmunt, proboszcz Kościoła Polskiej Misji Katolickiej, który równocześnie jest przewodnikiem duchowym Wspólnoty Św. Jana Pawła II, organizatora konkursu i wystawy. Wprodzwadził nas w temat przybliżając nam osobę papieża. Pani Kasia opowiedziała nam o genezie powstania pomysłu konkursu. Jako osoba która na codzień pracuje z dziećmi, z wielkim doświadczeniem przeprowadziła wywiad z autorami prac i ich rodzicami. Ciekawił nas process powstawania, atmosfera w jakiej powstawały. Nastąpiła wreszcie chwila kulminacyjna, ogłoszenie wyników konkursu. Wszyscy obecni autorzy prac zostali obdarowani wybranymi przez siebie bardzo ciekawymi nagrodami. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewu: obowiązywał “repertuar papieski”. W takiej atmosferze zakończyliśmy oficjalną część spotkania. Wystawa pokonkursowa jest dostępna w godzinach otwarcia domu Emaus.  Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do rodzinnego zwiedzania wystawy, szczególnie w niedziele po mszach świętych. Uczmy się od dzieci!   Wyniki konkursu Cieszymy się z wielu nadesłanych prac, których część możemy zaprezentować państwu na tej wystawie. W konkursie wzięły udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz ich rodziny i opiekunowie. Prace zostały nadesłane z Polski, ze Słowacji oraz z Austrii. Bardzo wielkim wyzwaniem dla Jury było dokonanie wyboru najlepszych prac. Musieliśmy uwzględnić wiele kryteriów. Oprócz walorów artystycznych i estetycznych braliśmy pod uwagę wiek dziecka, zgodność pracy z tematem. Próbowaliśmy uchwycić elementy duchowe oraz emocjonalne życia rodzinnego. Cieszymy się, że w konkursie odkryliśmy wiele prac bogatych w formie i w treści. W poniższych zestawieniach imiona dzieci występują w porządku alfabetycznym. Jury wybrało trzech równorzędnych laureatów: Piotr Kozioł, Ropczyce Tomasz Nędza, 9 lat, Wola Ociecka Aleksanda Śnieżek, 7 klasa, Orzechówka Ponadto Jury wyróżniło w sposób specjalny trzy prace: Adrianna Ochnicka, 7 lat, Wiktor Prymola, 9 lat, Wola Ociecka Paweł Silva, 7 lat z siostrą Magdaleną 5 lat Publiczność wybrała swojego ulubieńca, którym została praca Adrianny Ochnickiej, 7 lat Ponadto wyróżniono następujące prace: Andrzej Barański, 10 lat, Bratysława Cymbor Laura 16 lat i Mateusz 17 lat Dominik Dudek Barbara Jaskulska, 13 lat Dawid Karkut, 9 lat, Wola Ociecka Samuelek Kobez, 9 lat, Bratysława Wiktor Kozdroń, 13 lat, Falejówka k. Sanoka Karolina Krzysztofik 8 lat, Wola Ociecka Natalia Róg, Kielce, przedszkole Weronika Sadłowska, 5 lat Ania Stypka 13 lat Agata Świerczyńska 7 lat z bratem Filipem 3 lata Hanna Turkiewicz Nagrody Z wielką wdzięcznością dziękujemy sponosorom nagród, które sprawiły wiele radości uczestnikom konkursu: Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach Wspólnota Modlitewna Św. Jana Pawła II w Wiedniu Legio Mariae Osoby prywatne Wszyscy uczestnicy konkursu dostaną nagrody. Osoby które mogły przybyć na otwarcie otrzymały już swoje nagrody. Pozostali otrzymają nagrody przesyłką pocztową. Będziemy preferować przesyłki zbiorowe (do szkół, przedszkoli). Życzymy wszystkim wiele radości z udziału w konkursie jak również przy zwiedzaniu wystawy pokonkursowej.   Otwarcie wystawy pokonkursowej: Nasza wirtualna galeria:

Otwarcie wystawy pokonkursowej “Św. Jan Paweł II – Przyjacielem naszej rodziny” Read More »

Odsłonięcie relikwiarza z relikwią św. Jana Pawła II w katedrze wiedeńskiej

W dzięń wspomnienia lituricznego Św. Jana Pawła II, 22 października, czeka nas kilka doniosłych wydarzeń w austriackiej stolicy powiązanych z osobą polskiego papieża. Pisaliśmy już na naszym forum o uroczystej mszy świętej w kościele św. Michała (Michaelerkirche) o godz. 19:30. Msza święta koncelebrowana przez wielu księży, poprowadzona będzie przez biskupa Klausa Künga, serdecznego przyjaciela papieża. W tym samym kościele możemy zobaczyć  po raz ostatni w tym dniu wystawę fotorafii autorstwa Grzeorza Gałązki przedstawiającego Jana Pawła II jako Apostoła Pokoju. Kolejną “papieską atrakcją” na którą serdecznie zapraszamy będzie odsłonięcie relikwiarza z relikwią św. Jana Pawła II w wiedeńskiej katederze św. Szczepana (Stephansdom). Nastąpi ono również 22 października bezpośrednio po mszy św. o godz. 18:00. Specjalnie zaprojektowany relikwiarz zostanie umieszczony pod obrazem św. Jana Pawła II, przy wejściu do Kaplicy Przenajświętszego Sakramentu. Odsłonięcia dokona proboszcz katedry Toni Faber. Relikwiarz w formie Klucza Piotrowego będzie stanowił stałą ekspozycję w “Kąciku Papieskim”.   Relikwię św. Jana Pawła wprowadził do katedry Arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki w maju 2019.   Więcej informacji o tym wydarzeniu możemy przeczytać w naszym artykule: Link Serdecznie zapraszamy do udziału w tych uroczystościach, które stanowią mocny akcent obchodów 100 lecia urodzin św. Jana Pawła II w Austrii.

Odsłonięcie relikwiarza z relikwią św. Jana Pawła II w katedrze wiedeńskiej Read More »

Otwarto wystawę „Jan Paweł II – Apostoł pokoju”

Rok jubileuszowy Jana Pawła II trwa, mimo trudności jakie nam przynosi obecny czas. Z okazji 100. urodzin Karola Wojtyły Instytut Polski w Wiedniu przygotował wystawę fotograficzną zatytułowaną „Jan Paweł II – Apostoł Pokoju”. Otwarcie wystawy odbyło się 1 października 2020 w kościele św. Michała w Wiedniu, który jest współorganizatorem wystawy. Gościem honorowym był, przybyły specjalnie na tę okazję z Rzymu, Autor zdjęć Grzegorz Gałązka. Jego prace oddają szeroko rozumiane pojęcie pokoju w długim pontyfikacie Ojca Świętego. Akredytowany w Watykanie polski fotograf, autor portretu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II, towarzyszył Papieżowi Polakowi w 44 podróżach apostolskich do wielu krajów świata. Grzegorz Gałązka mówił o swoich przeżyciach związanych z jego pierwszą zagraniczną podróżą papieską. A była nią podróż do Austrii w 1988 r. – druga wizyta apostolska Jana Pawła II do tego kraju, podczas której Papież odwiedził sześć krajów związkowych. Z tej pielgrzymki pokazane są na wystawie m.in. wymowne zdjęcia z wizyty Jana Pawła II w byłym obozie koncentracyjnym w Mauthausen oraz ujęcia z pobytu w Innsbrucku. Grzegorz Gałązka opowiadał również o historii powstania portretu na beatyfikację Jana Pawła II w 2011 r. Wybór zdjęcia jego autorstwa, które stało się chyba najbardziej znanym zdjęciem na świecie, było wielkim wyróżnieniem i zwieńczeniem kariery zawodowej fotografa – kariery, którą Grzegorz Gałązka traktował zawsze jako służbę polskiemu Papieżowi. Wystawa obrazuje pontyfikat Jana Pawła II w 32 zdjęciach z okresu od 1988 r. do 2004 r. i podzielona jest na sześć grup tematycznych, przedstawiających Papieża jako niestrudzonego głosiciela pokoju podczas spotkań z przedstawicielami rządów i innych wyznań religijnych, z chorymi czy młodzieżą. Wykorzystując cytaty z jego niezliczonych wystąpień, przesłań i homilii, wystawa ma na celu ukazanie wielkości Papieża Polaka, który był niewątpliwie jedną z najważniejszych osobistości minionego stulecia. Osobowością, która do głębi poruszała miliony ludzi na całym świecie. Jego zaangażowanie na rzecz pokoju na świecie, godności ludzkiej, sprawiedliwości i solidarności nie może być zapomniane. Otwarcie wystawy uświetnił koncert muzyki organowej w wykonaniu Marka Kudlickiego oraz występ chóru Polonii Wiedeńskiej „Gaudete” pod kierownictwem Michała Kucharko. W programie znalazły się utwory polskiej literatury muzycznej od średniowiecznej Bogurodzicy po „Totus tuus” Henryka Mikołaja Góreckiego. Wystawę można oglądać do 22 października 2020, a na jej zakończenie, w dniu liturgicznego święta Jana Pawła II, planowana jest uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa seniora Klausa Künga.   Joanna Łukaszuk-Ritter Źródło: Tygodnik Niedziela Niedziela Online, 2020-10-02 14:14      

Otwarto wystawę „Jan Paweł II – Apostoł pokoju” Read More »

Austria: Otwarto międzynarodowe sympozjum poświęcone Janowi Pawłowi II

W jubileuszowym roku setnych urodzin Jana Pawła II Wyższa Szkoła Filozoficzno-Teologiczna im. Benedykta XVI. w Heiligenkreuz w Dolnej Austrii zorganizowała międzynarodową konferencję “Jan Paweł II. Filozof, poeta, kapłan, polityk, papież: życie dla wolności. Dzieło życia – siła oddziaływania”. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest wykładowca uczelni w Heiligenkreuz profesor filozofii dr Christoph Böhr oraz jej rektor o. prof. dr Wolfgang Buchmüller. Tematem konferencji, która rozpoczęła się 28 września 2020, jest ukazanie wszechstronności Karola Wojtyły jako człowieka wielu talentów – filozofa, kapłana, mistyka, poety, polityka – człowieka o wyjątkowej osobowości. Do udziału w sympozjum zaproszeni zostali prelegenci z Austrii, Niemiec i Polski, m.in. niemiecki teolog moralny Peter Schallenberg, prawnik kanoniczny ks. prof. Christoph Ohly, amerykański filozof i teolog z Uniwersytetu w Münster William J. Hoye, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych o. prof. dr Karl Wallner, filozof i dziekan Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. dr Jarosław Jagiełło, wiceprzewodniczący Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich ks. prof. Władysław Zuziak, prof. dr Kazimierz Rynkiewicz z Uniwersytetu w Monachium oraz kardynał Paul Josef Cordes, którego referat „Moje spotkania z Papieżem Janem Pawłem II – wspomnienia autentycznego świadectwa wiary” zakończył pierwszy dzień konferencji. Abp Stanisław Gądecki został zaproszony do wygłoszenia wykładu na otwarcie sympozjum. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił znaczenie papieża Jana Pawła II jako „doktora i nauczyciela Kościoła na przełomie tysiącleci”. Zdaniem abp Gądeckiego, który jest propagatoren inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła, trwające do dziś zafascynowanie osobą Papieża Polaka wynika z „autentycznej świętości”. Zaznaczył również, że intelektualne, teologiczne i polityczne dzieło Karola Wojtyły nie da się zrozumieć bez jego osobistego poświęcenia się w równej mierze Bogu i bliźniemu. Karol Wojtyła starał się zawsze zbliżać ludzi do Boga” – stwierdził arcybiskup. „Uczył żyć i żył tak, jak nauczał”. Wieloletnie i niestrudzone dzieło Jana Pawła II – począwszy od zmagań o wolność i sprawiedliwość aż po przestrogę przed ateizmem i napierającą ideologią sekularyzmu na świecie – jest ciągle aktualne. Obszerny program sympozjum przedstawia osobę i dzieło papieża Jana Pawła II w czterech głównych blokach tematycznych: „Pochodzenie i charakter”, „Oblicza jego osobowości”, „Jego teologia i filozofia” oraz „Wgląd w jego myślenie”. Konferencję, która potrwa do 30 września, można śledzić na żywo na kanale Youtube „Stift Heiligenkreuz”. Joanna Łukaszuk-Ritter Fotos: JP2.at, Alina Mazur   Źródło: Tygodnik Niedziela Niedziela Online, 2020-09-29 13:20:     Linki: Stift Hiligenkreuz   Hochschule Heiligenkreuz   Kanał YouTube “Stift Heiligenkreuz” (nagrania w języku niemieckim) Dzień 1: https://youtu.be/B9TdQOeBQDs Wykład wieczorny: https://youtu.be/z3HiPO4mnOc Dzień 2: https://youtu.be/R2iAay_QDNA wykład wieczorny: https://youtu.be/8sNtXMoT0X8 Dzień 3: https://youtu.be/cJ5ZlYdCb5U druga część: https://youtu.be/SliLWQ7D598  

Austria: Otwarto międzynarodowe sympozjum poświęcone Janowi Pawłowi II Read More »

Św. Jan Paweł II, św. Maria Urszula Ledóchowska i bł. Maria Teresa Ledóchowska patronami Polonii w Austrii

Corocznie w drugą niedzielę września odbywają się na wiedeńskim wzgórzu Kahlenberg uroczystości upamiętniające historyczne wydarzenie z 12 września 1683 r. Na ten dzień przypada także wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, mające bezpośredni związek z Odsieczą Wiedeńską. Po zwycięstwie pod Wiedniem na prośbę króla Jana III Sobieskiego, który był przekonany, iż wiktoria wiedeńska była dziełem Maryi, papież Innocenty XI rozszerzył obchody tego święta na cały Kościół katolicki, aby uczcić to wydarzenie. „Nie wystarczy tylko walczyć o wartości chrześcijańskie. Trzeba te wartości urzeczywistniać w codziennym życiu. Tego przykładem są święty papież Jan Paweł II, św. Maria Urszula Ledóchowska i bł. Maria Teresa Ledóchowska – nasi Rodacy, których relikwie znajdują się dzisiaj przed ołtarzem. Polacy mieszkający w Austrii chcą tak żyć jak oni żyli. Dlatego proszą, aby zostali w dniu dzisiejszym ogłoszeni patronami Polonii w Austrii.” Tegoroczne uroczystości rocznicowe w kościele św. Józefa na Kahlenbergu odbyły się 13 września. Były one szczególną okazją, aby w roku jubileuszowym setnych urodzin Karola Wojtyły ogłosić Jana Pawła II jednym z trzech patronów Polonii w Austrii wraz z siostrami Ledóchowskimi – św. Marią Urszulą oraz bł. Marią Teresą. Z tej okazji rektor Kościoła Polskiego na Kahlenbergu, ks. Roman Krekora CR, zaprosił nuncjusza apostolskiego w Austrii abp Pedra Lópeza Quintanę. Obchody rozpoczęto złożeniem wieńców pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego, po czym nastąpiło odegranie hymnów państwowych – Watykanu, Polski i Austrii, a następnie rektor Krekora wyjaśnił szczególne znaczenie tejże uroczystości. Przypominając wiktorię wiedeńską sprzed 337 lat podkreślił, że „nie wystarczy tylko walczyć o wartości chrześcijańskie. Trzeba te wartości urzeczywistniać w codziennym życiu.“ Tego przykładem są święty papież Jan Paweł II, św. Maria Urszula Ledóchowska i bł. Maria Teresa Ledóchowska – „nasi Rodacy, których relikwie znajdują się dzisiaj przed ołtarzem. Polacy mieszkający w Austrii chcą tak żyć jak oni żyli. Dlatego proszą, aby zostali w dniu dzisiejszym ogłoszeni patronami Polonii w Austrii.“ – powiedział ks. Krekora. Nowi patroni Jan Ledóchowski – członek Rady Kościelnej kościoła św. Józefa na Kahlenbergu i równocześnie jeden z pomysłodawców tej zaszczytnej inicjatywy, ale również przedstawiciel rodziny Ledóchowskich – przedstawił w zarysie sylwetki nowych patronów, uzasadniając ich wybór jako wzór dla Polaków żyjących na ziemi austriackiej. „Jana Pawła II naprawdę nie trzeba przedstawiać.” – stwierdził Jan Ledóchowski i dodał, iż „nie ma też potrzeby uzasadniać, dlaczego miałby być patronem Polaków. Któż jak nie on? Był nie tylko największym synem Polski, ale także jej ‘Ojcem’. (…) Jan Paweł II mądrze poprowadził swój kraj drogą pokojowego oporu, która stała się wzorem dla całego bloku wschodniego. (…) Jego niestrudzone zaangażowanie w kulturę życia to największy dar Polski dla świata. Wszyscy Polacy na całym świecie, również ci w Austrii, niosą ze sobą to dziedzictwo i powinni być ambasadorami tej drogi, a nie ma lepszego jej orędownika niż papież Jan Paweł Wielki.” – podkreślił pan Ledóchowski. Swoich wybitnych przodków rodu Ledóchowskich – siostry Urszulę i Teresę przedstawił w następujący sposób: „Św. Urszula i bł. Maria Teresa, swoją osobistą historią i historią naszej rodziny, dzieliły losy milionów Polaków, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej pierwotnej ojczyzny, ale często znajdowali piękny nowy dom. Urodziły się niedaleko stąd, w Loosdorf, w latach sześćdziesiątych XIX w. Ich ojciec, Anton, jako dziecko był świadkiem powstania listopadowego i jako młody człowiek uciekł przed carskimi represjami do Austrii. Tutaj poślubił Austriaczkę i zbudował sobie nowe życie. Był Austriakiem narodowości polskiej, ale nigdy nie zapomniał o swojej tęsknocie za polską ziemią. Tę tęsknotę oraz zakorzenienie przekazał swoim dzieciom“ – mówił potomek rodziny Ledóchowskich. Obok św. Urszuli i bł. Marii Teresy, również ich brat Włodzimierz Ledóchowski, 26. generał Zakonu Jezuitów, oraz zamordowany w obozie koncentracyjnym generał dywizji Wojska Polskiego Ignacy Kazimierz Ledóchowski odegrali ważną rolę w historii Austrii, Polski i wielu krajów Europy. Siostry Ledóchowskie doskonale zatem wiedziały co to jest emigracja, jednak to nie przeszkodziło im „skierować ich niesamowitą energię (…), ich różnorodnych talentów, całej ich siły woli i miłości, aby być błogosławieństwem dla świata w służbie Bogu. Wszędzie tam, gdzie wezwała ich Opatrzność, począwszy od Austrii. Zarówno Urszula, jak i Maria Teresa (…) swoją pracą i modlitwą chciały przemienić świat, aby stał się bardziej sprawiedliwy i wolny“ – podkreślił Jan Ledóchowski. Apostołka misji Bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922) – misjonarka, nazywana Matką Afryki, chociaż nigdy tam nie była. Założyła Sodalicję św. Piotra Klawera dla Misji Afrykańskich, przekształconą następnie w Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera. Walczyła o wyzwolenie niewolników w Afryce najnowocześniejszymi metodami tamtych czasów, pisząc sztuki teatralne, publikując książki i rozprowadzając czasopisma. Podróżowała po całej Europie z odczytami na temat misji, wydawała kalendarze misyjne i miała kontakt z misjonarzami. Swoją pracą dotarła do milionów ludzi, powtarzając często, iż w „niebie będzie czas na odpoczynek, a tu i teraz trzeba pracować.” 19 października 1975 r. papież Paweł VI ogłosił Marię Teresę błogosławioną i tak mówił o jej świętości: „Maria Teresa wyprzedziła czasy, w których żyła, tak bardzo nie sprzyjające apostolstwu kobiet. (…) Przewędrowała całą Europę, szerząc wszędzie apostolstwo misyjne. (…) Katolicy z Afryki opłakiwali odejście swej matki – jak ją nazywali – ale przez działalność założonego przez siebie Instytutu, żyjącego jej duchem, nie przestają i dzisiaj doświadczać wielkości i siły tej miłości, która nią owładnęła”. Apostołka uśmiechu i nowej ewangelizacji Św.Maria Urszula Ledóchowska (1865-1939) założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. „Nie była matką całego kontynentu, ale nazywano ją matką niepodległości Polski, ponieważ wniosła decydujący wkład na drodze do wolnej Polski” –przypomniał Jan Ledóchowski. Gdziekolwiek przebywała zostawiła swój ślad w postaci szkół, sierocińców, internatów. „Swoim apostolstwem uśmiechu czarowała wszystkich wokół siebie, jednak nie siebie, ale Boga i dobro świata. Wiedziała, że jest tylko pionkiem w planie Bożym i czasami musi odgrywać rolę prostej zakonnicy, a czasami hrabiny na dworach królewskich i przed ministrami. Dziś jej córki, tzw. szare urszulanki, żyją jej charyzmą” – dodał potomek rodziny Ledóchowskich. Papież Jan Paweł II beatyfikował Marię Urszulę 20 czerwca 1983 w Poznaniu, a 18 maja 2003 roku w Rzymie odbyła się jej kanonizacja. Na placu św. Piotra Papież powiedział: „Święta Urszula Ledóchowska (…) niosła [Dobrą Nowinę o miłości Boga] przede wszystkim dzieciom i młodzieży, ale też osobom znajdującym się w potrzebie, ubogim, opuszczonym, samotnym. Do nich wszystkich mówiła językiem miłości

Św. Jan Paweł II, św. Maria Urszula Ledóchowska i bł. Maria Teresa Ledóchowska patronami Polonii w Austrii Read More »

Polonia w Austrii otrzyma nowych patronów!

13 września 2020, w 337 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej  w Sanktuarium Polskim na Kahlenbergu odbędzie się uroczyste wydarzenie. Podczas mszy świetej  dokonany zostanie akt nadania Polonii Austriackiej trzech patronów:  św. Papieża Jana Pawła II oraz św. Urszuli i bł. Teresy Ledóchowskich. W imieniu papieża Franciszka akt ten zostanie odczytany przez Nuncjusza Apostolskiego Arcybiskupa Pedro Lopeza Quintana, który będzie również przewodniczył tej wyjątkowej mszy świętej.   Dokładnie 37 lat temu, podczas swojej pielrzymki duszpasterskiej do Austrii  gościliśmy na Kahlenberu papieża Jana  Pawła II. Odwiedził on wtedy to sanktuarium dokładnie w 300 rocznicę zwcięstwa nad oblegającą  Wiedeń armią Kara Mustafy. Odziały prowadzone do boju przez polskiego króla Jana III Sobieskiego odniosły wielkie zwycięstwo, które odmieniło losy chrześcijańskiej Europy. Polonia w Austrii była zawsze bardzo mocno związana ze świetym papieżem. Zapraszamy wszystkich na tą wielką uroczystość. Z powodu ograniczeń zwizanych z COVID-19, do kościoła na Kahlenbergu będzie mogłą wejść niewielka grupa gości. Organizatorzy zapewniają ustawienie ławek i głośników  przed kościołem. tak by można było bezpiecznie uczestniczyć w tym nabożeństwie.

Polonia w Austrii otrzyma nowych patronów! Read More »

Scroll to Top